Grudziądz

i

Autor: Damian Pieczonka Sesja budżetowa w Grudziądzu, 27 stycznia 2021 roku

Opinia RIO o budżecie Grudziądza na 2021 rok i WPF z zastrzeżeniami! Sesja RM już 27 stycznia

2021-01-21 12:18

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy wydała opinie o budżecie Grudziądza na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Są zastrzeżenia. Radni głosować będą nad projektem uchwały budżetowej, 27 stycznia.

Gorąca 20 Radia ESKA – notowanie 15.01.2021

Opinia o budżecie z zastrzeżeniamiSkład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wnosi zastrzeżenia do projektu budżetu Grudziądza na 2021 rok. Prezydent Grudziądza przekazał w dniu 21 grudnia 2020 roku do RIO zarządzenie w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej po upływie terminu wskazanego w przepisie ustawy o finansach publicznych, który zobowiązuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego do sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Zobacz też: Grudziądz -inteligentne miasto. Uruchomiono infolinię. Sprawdź co można załatwić?

Projekt budżetu po terminie

Skład Orzekający podkreśla, że choć powyższy termin ma charakter instrukcyjny, to niemniej jednak takie jego wyznaczenie przez ustawodawcę i dotrzymanie przez organ wykonawczy w praktyce ma zagwarantować zachowanie prawidłowego trybu wydatkowania środków publicznych i dyscypliny finansowej na etapie wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały budżetowej Grudziądza na 2021 rok zawiera:
 • łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości - 704 865 400 zł

z wyodrębnieniem

 •  dochodów bieżących w wysokości - 624 725 192 zł,
 • dochodów majątkowych w wysokości - 80 140 208 zł,
 •  łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości - 693 051 464 zł

z wyodrębnieniem:

 • wydatków bieżących w wysokości - 582 252 878 zł,
 • wydatków majątkowych w wysokości - 110 798 586 zł,
 • wynik budżetu ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki,
 • łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu,
 • limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów

wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,

 • kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu udzielonych

poręczeń i gwarancji,

 • kwoty dochodów i wydatków wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu

określonych w odrębnych ustawach.

W opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej jednym z zastrzeżeń jest brak zaplanowanych pieniędzy na pokrycie strat szpitala. W połowie 2020 roku zobowiązania lecznicy sięgały 432 milionów złotych, z czego wymagalne blisko 90 milionów złotych.

Choć są zastrzeżenia, projekt nie został oceniony negatywnie

W ocenie Składu Orzekającego przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2021 rok spełnia wymogi formalne i merytoryczne. Projekt zawiera obligatoryjne elementy określone w ustawie o finansach publicznych oraz spełnia ustawowe wymogi dotyczące finansów jednostki samorządu terytorialnego.

Już w środę, 27 stycznia radni będą głosować projekt uchwały budżetowej na 2021 rok. Co roku tzw. sesja budżetowa wywołuje długą i gorącą dyskusję. Obrady w trybie online rozpoczną się o godzinie 11.